Mytour blog

Di sản văn hóa Bắc Ninh

Vùng​ ​đất​ ​Bắc​ ​Ninh​ ​bao​ ​đời​ ​nay​ ​luôn​ ​được​ ​xem​ ​là​ ​cái​ ​nôi​ ​văn​ ​hóa​ ​của​ ​Bắc​ ​Bộ.​ ​Nhắc​ ​đến​ ​Bắc Ninh,​ ​phải​ ​nhắc​ ​đến​ ​bao​ ​nhiêu​ ​nét​ ​văn​ ​hóa​ ​đặc​ ​sắc,​ ​nghe​ ​thôi​ ​lòng​ ​lại​ ​bồi​ ​hồi​ ​như:​ ​đền​ ​thờ Kinh​ ​Dương​ ​Vương,​ ​Quan​ ​họ​ ​Bắc​ ​Ninh.​ ​Hãy​ ​để​ ​Mytour​ ​hỗ​ ​trợ​ ​bạn​ ​để​ ​có​ ​1​ ​chuyến​ ​đi​ ​thú​ ​vị, tiết​ ​kiệm​ ​bằng​ ​cách​ ​​đặt​ ​phòng​ ​khách​ ​sạn​ ​Bắc​ ​Ninh​​ ​ngay​ ​bây​ ​giờ​ ​với​ ​giá​ ​rẻ​ ​nhất.
Đánh giá : 4.7 /1135
Chúng tôi đang bổ sung thêm bài viết liên quan đến Di sản văn hóa Bắc Ninh