Mytour blog

Lễ hội - Sự kiện Bắc Ninh

Bề​ ​dày​ ​lịch​ ​sử,​ ​văn​ ​hóa​ ​đã​ ​tạo​ ​cho​ ​Bắc​ ​Ninh​ ​tiềm​ ​năng​ ​phát​ ​triển​ ​du​ ​lịch​ ​văn​ ​hóa.​ ​Bắc​ ​Ninh​ ​có 3​ ​khu​ ​du​ ​lịch​ ​là:​ ​Khu​ ​du​ ​lịch​ ​văn​ ​hoá​ ​Quan​ ​họ​ ​Cổ​ ​Mễ;​ ​khu​ ​du​ ​lịch​ ​văn​ ​hoá​ ​Đền​ ​Đầm;​ ​khu​ ​du lịch​ ​văn​ ​hoá​ ​Phật​ ​Tích...​ ​Hãy​ ​để​ ​Mytour​ ​hỗ​ ​trợ​ ​bạn​ ​để​ ​có​ ​1​ ​chuyến​ ​đi​ ​thú​ ​vị,​ ​tiết​ ​kiệm​ ​bằng cách​ ​​đặt​ ​phòng​ ​khách​ ​sạn​ ​Bắc​ ​Ninh​​ ​ngay​ ​bây​ ​giờ​ ​với​ ​giá​ ​rẻ​ ​nhất.
Đánh giá : 4.0 /1242