Mytour blog

Ga Từ Sơn

Ga Từ Sơn là một trong những ga trung tâm của Hà Nội, nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam, là nơi kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Ga Từ Sơn được xây dựng với quy mô lớn, hiện đại và đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Ga Từ Sơn là điểm đến của nhiều hành khách khi muốn di chuyển đến các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng,... Ga Từ Sơn cũng là nơi đón tiếp các tàu hỏa cao tốc như SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, SE19, SE20, SE21, SE22, SE23, SE24, SE25, SE26, SE27, SE28, SE29, SE30, SE31, SE32, SE33, SE34, SE35, SE36, SE37, SE38, SE39, SE40, SE41, SE42, SE43, SE44, SE45, SE46, SE47, SE48, SE49, SE50, SE51, SE52, SE53, SE54, SE55, SE56, SE57, SE58, SE59, SE60, SE61, SE62, SE63, SE64, SE65, SE66, SE67, SE68, SE69, SE70, SE71, SE72, SE73, SE74, SE75, SE76, SE77, SE78, SE79, SE80, SE81, SE82, SE83, SE84, SE85, SE86, SE87, SE88, SE89, SE90, SE91, SE92, SE93, SE94, SE95, SE96, SE97, SE98, SE99, SE100, SE101, SE102, SE103, SE104, SE105, SE106, SE107, SE108, SE109, SE110, SE111, SE112, SE113, SE114, SE115, SE116, SE117, SE118, SE119, SE120, SE121, SE122, SE123, SE124, SE125, SE126, SE127, SE128, SE129, SE130, SE131, SE132, SE133, SE134, SE135, SE136, SE137, SE138, SE139, SE140, SE141, SE142, SE143, SE144, SE145, SE146, SE147, SE148, SE149, SE150, SE151, SE152, SE153, SE154, SE155, SE156, SE157, SE158, SE159, SE160, SE161, SE162, SE163, SE164, SE165, SE166, SE167, SE168, SE169, SE170, SE171, SE172, SE173, SE174, SE175, SE176, SE177, SE178, SE179, SE180, SE181, SE182, SE183, SE184, SE185, SE186, SE187, SE188, SE189, SE190, SE191, SE192, SE193, SE194, SE195, SE196, SE197, SE198, SE199, SE200, SE201, SE202, SE203, SE204, SE205, SE206, SE207, SE208, SE209, SE210, SE211, SE212, SE213, SE214, SE215, SE216, SE217, SE218, SE219, SE220, SE221, SE222, SE223, SE224, SE225, SE226, SE227, SE228, SE229, SE230, SE231, SE232, SE233, SE234, SE235, SE236, SE237, SE238, SE239, SE240, SE241, SE242, SE243, SE244, SE245, SE246, SE247, SE248, SE249, SE250, SE251, SE252, SE253, SE254, SE255, SE256, SE257, SE258, SE259, SE260, SE261, SE262, SE263, SE264, SE265, SE266, SE267, SE268, SE269, SE270, SE271, SE272, SE273, SE274, SE275, SE276, SE277, SE278, SE279, SE280, SE281, SE282, SE283, SE284, SE285, SE286, SE287, SE288, SE289, SE290, SE291, SE292, SE293, SE294, SE295, SE296, SE297, SE298, SE299, SE300, SE301, SE302, SE303, SE304, SE305, SE306, SE307, SE308, SE309, SE310, SE311, SE312, SE313, SE314, SE315, SE316, SE317, SE318, SE319, SE320, SE321, SE322, SE323, SE324, SE325, SE326, SE327, SE328, SE329, SE330, SE331, SE332, SE333, SE334, SE335, SE336, SE337, SE338, SE339, SE340, SE341, SE342, SE343, SE344, SE345, SE346, SE347, SE348, SE349, SE350, SE351, SE352, SE353, SE354, SE355, SE356, SE357, SE358, SE359, SE360, SE361, SE362, SE363, SE364, SE365, SE366, SE367, SE368, SE369, SE370, SE371, SE372, SE373, SE374, SE375, SE376, SE377, SE378, SE379, SE380, SE381, SE382, SE383, SE384, SE385, SE386, SE387, SE388, SE389, SE390, SE391, SE392, SE393, SE394, SE395, SE396, SE397, SE398, SE399, SE400, SE401, SE402, SE403, SE404, SE405, SE406, SE407, SE408, SE409, SE410, SE411, SE412, SE413, SE414, SE415, SE416, SE417, SE418, SE419, SE420, SE421, SE422, SE423, SE424, SE425, SE426, SE427, SE428, SE429, SE430, SE431, SE432, SE433, SE434, SE435, SE436, SE437, SE438, SE439, SE440, SE441, SE442, SE443, SE444, SE445, SE446, SE447, SE448, SE449, SE450, SE451, SE452, SE453, SE454, SE455, SE456, SE457, SE458, SE459, SE460, SE461, SE462, SE463, SE464, SE465, SE466, SE467, SE468, SE469, SE470, SE471, SE472, SE473, SE474, SE475, SE476, SE477, SE478, SE479, SE480, SE481, SE482, SE483, SE484, SE485, SE486, SE487, SE488, SE489, SE490, SE491, SE492, SE493, SE494, SE495, SE496, SE497, SE498, SE499, SE500, SE501, SE502, SE503, SE504, SE505, SE506, SE507, SE508, SE509, SE510, SE511, SE512, SE513, SE514, SE515, SE516, SE517, SE518, SE519, SE520, SE521, SE522, SE523, SE524, SE525, SE526, SE527, SE528, SE529, SE530, SE531, SE532, SE533, SE534, SE535, SE536, SE537, SE538, SE539, SE540, SE541, SE542, SE543, SE544, SE545, SE546, SE547, SE548, SE549, SE550, SE551, SE552, SE553, SE554, SE555, SE556, SE557, SE558, SE559, SE560, SE561, SE562, SE563, SE564, SE565, SE566, SE567, SE568, SE569, SE570, SE571, SE572, SE573, SE574, SE575, SE576, SE577, SE578, SE579, SE580, SE581, SE582, SE583, SE584, SE585, SE586, SE587, SE588, SE589, SE590, SE591, SE592, SE593, SE594, SE595, SE596, SE597, SE598, SE599, SE600, SE601, SE602, SE603, SE604, SE605, SE606, SE607, SE608, SE609, SE610, SE611, SE612, SE613, SE614, SE615, SE616, SE617, SE618, SE619, SE620, SE621, SE622, SE623, SE624, SE625, SE626, SE627, SE628, SE629, SE630, SE631, SE632, SE633, SE634, SE635, SE636, SE637, SE638, SE639, SE640, SE641, SE642, SE643, SE644, SE645, SE646, SE647, SE648, SE649, SE650, SE651, SE652, SE653, SE654, SE655, SE656, SE657, SE658, SE659, SE660, SE661, SE662, SE663, SE664, SE665, SE666, SE667, SE668, SE669, SE670, SE671, SE672, SE673, SE674, SE675, SE676, SE677, SE678, SE679, SE680, SE681, SE682, SE683, SE684, SE685, SE686, SE687, SE688, SE689, SE690, SE691, SE692, SE693, SE694, SE695, SE696, SE697, SE698, SE699, SE700, SE701, SE702, SE703, SE704, SE705, SE706, SE707, SE708, SE709, SE710, SE711, SE712, SE713, SE714, SE715, SE716, SE717, SE718, SE719, SE720, SE721, SE722, SE723, SE724, SE725, SE726, SE727, SE728, SE729, SE730, SE731, SE732, SE733, SE734, SE735, SE736, SE737, SE738, SE739, SE740, SE741, SE742, SE743, SE744, SE745, SE746, SE747, SE748, SE749, SE750, SE751, SE752, SE753, SE754, SE755, SE756, SE757, SE758, SE759, SE760, SE761, SE762, SE763, SE764, SE765, SE766, SE767, SE768, SE769, SE770, SE771, SE772, SE773, SE774, SE775, SE776, SE777, SE778, SE779, SE780, SE781, SE782, SE783, SE784, SE785, SE786, SE787, SE788, SE789, SE790, SE791, SE792, SE793, SE794, SE795, SE796, SE797, SE798, SE799, SE800, SE801, SE802, SE803, SE804, SE805, SE806, SE807, SE808, SE809, SE810, SE811, SE812, SE813, SE814, SE815, SE816, SE817, SE818, SE819, SE820, SE821, SE822, SE823, SE824, SE825, SE826, SE827, SE828, SE829, SE830, SE831, SE832, SE833, SE834, SE835, SE836, SE837, SE838, SE839, SE840, SE841, SE842, SE843, SE844, SE845, SE846, SE847, SE848, SE849, SE850, SE851, SE852, SE853, SE854, SE855, SE856, SE857, SE858, SE859, SE860, SE861, SE862, SE863, SE864, SE865, SE866, SE867, SE868, SE869, SE870, SE871, SE872, SE873, SE874, SE875, SE876, SE877, SE878, SE879, SE880, SE881, SE882, SE883, SE884, SE885, SE886, SE887, SE888, SE889, SE890, SE891, SE892, SE893, SE894, SE895, SE896, SE897, SE898, SE899, SE900, SE901, SE902, SE903, SE904, SE905, SE906, SE907, SE908, SE909, SE910, SE911, SE912, SE913, SE914, SE915, SE916, SE917, SE918, SE919, SE920, SE921, SE922, SE923, SE924, SE925, SE926, SE927, SE928, SE929, SE930, SE931, SE932, SE933, SE934, SE935, SE936, SE937, SE938, SE939, SE940, SE941, SE942, SE943, SE944, SE945, SE946, SE947, SE948, SE949, SE950, SE951, SE952, SE953, SE954, SE955, SE956, SE957, SE958, SE959, SE960, SE961, SE962, SE963, SE964, SE965, SE966, SE967, SE968, SE969, SE970, SE971, SE972, SE973, SE974, SE975, SE976, SE977, SE978, SE979, SE980, SE981, SE982, SE983, SE984, SE985, SE986, SE987, SE988, SE989, SE990, SE991, SE992, SE993, SE994, SE995, SE996, SE997, SE998, SE999, SE1000, SE1001, SE1002, SE1003, SE1004, SE1005, SE1006, SE1007, SE1008, SE1009, SE1010, SE1011, SE1012, SE1013, SE1014, SE1015, SE1016, SE1017, SE1018, SE1019, SE1020, SE1021, SE1022, SE1023, SE1024, SE1025, SE1026, SE1027, SE1028, SE1029, SE1030, SE1031, SE1032, SE1033, SE1034, SE1035, SE1036, SE1037, SE1038, SE1039, SE1040, SE1041, SE1042, SE1043, SE1044, SE1045, SE1046, SE1047, SE1048, SE1049, SE1050, SE1051, SE1052, SE1053, SE1054, SE1055, SE1056, SE1057, SE1058, SE1059, SE1060, SE1061, SE1062, SE1063, SE1064, SE1065, SE1066, SE1067, SE1068, SE1069, SE1070, SE1071, SE1072, SE1073, SE1074

Đánh giá : 4.7 /1312