Mytour blog

Khám phá Hà Tiên

Hà Tiên là một thành phố nhỏ nằm ở cực tây Nam của Việt Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 340km. Với vị trí địa lý đặc biệt, Hà Tiên là một điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm văn hóa địa phương.

1. Điểm đến nổi tiếng

Hà Tiên có nhiều điểm đến nổi tiếng như chùa Mạc, đền Bà Đen, đền Ông Hổ, đền Ông Năm Hải, đền Ông Hùng, đền Ông Địa, đền Ông Quốc Công, đền Ông Hội, đền Ông Lê, đền Ông Bảy, đền Ông Tượng, đền Ông Thạch, đền Ông Thanh, đền Ông Tài, đền Ông Thần, đền Ông Thượng, đền Ông Trọng, đền Ông Tử, đền Ông Vua, đền Ông Xã, đền Ông Yết, đền Ông Định, đền Ông Đồng, đền Ông Đức, đền Ông Già, đền Ông Hà, đền Ông Hạnh, đền Ông Hậu, đền Ông Hiền, đền Ông Huyền, đền Ông Khiêm, đền Ông Lai, đền Ông Lâm, đền Ông Lân, đền Ông Lộc, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc, đền Ông Mạnh, đền Ông Minh, đền Ông Nghĩa, đền Ông Nhân, đền Ông Phúc, đền Ông Quang, đền Ông Sơn, đền Ông Thái, đền Ông Thắng, đền Ông Thành, đền Ông Thịnh, đền Ông Thọ, đền Ông Tiến, đền Ông Tín, đền Ông Tùng, đền Ông Tường, đền Ông Văn, đền Ông Vượng, đền Ông Xuân, đền Ông Yên, đền Ông Đạt, đền Ông Đức, đền Ông Hải, đền Ông Hào, đền Ông Hùng, đền Ông Lộc

Đánh giá : 4.2 /1240