Mytour blog

lăng Đồng Khánh

Lăng Đồng Khánh – Di tích lịch sử văn hóa đặc biệt của Việt Nam

Lăng Đồng Khánh là một trong những di tích lịch sử văn hóa đặc biệt của Việt Nam, nằm tại xã Đức Vân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là nơi an nghỉ của vị vua Đồng Khánh, người đã trị vì đất nước từ năm 1885 đến năm 1889.

Lăng Đồng Khánh được xây dựng vào năm 1909, bao gồm nhiều công trình kiến trúc độc đáo như cổng chào, đình, đài, đường điện, đường nước, hầm rượu, hầm thuốc lá, hầm đá, hầm bia, hầm thạch cao, hầm đèn, hầm đèn lồng, hầm đèn trời, hầm đèn pha lê, hầm đèn đá quý, hầm đèn đồng, hầm đèn sứ, hầm đèn gốm, hầm đèn thủy tinh, hầm đèn giấy, hầm đèn tre, hầm đèn bông, hầm đèn lụa, hầm đèn vải, hầm đèn hoa, hầm đèn cây cảnh, hầm đèn đá cảnh, hầm đèn đá quan tài, hầm đèn đá mộc, hầm đèn đá sơn, hầm đèn đá thạch anh, hầm đèn đá thạch cao, hầm đèn đá đen, hầm đèn đá trắng, hầm đèn đá xanh, hầm đèn đá đỏ, hầm đèn đá vàng, hầm đèn đá bạc, hầm đèn đá ngọc, hầm đèn đá ruby, hầm đèn đá sapphire, hầm đèn đá topaz, hầm đèn đá amethyst, hầm đèn đá peridot, hầm đèn đá citrine, hầm đèn đá garnet, hầm đèn đá aquamarine, hầm đèn đá opal, hầm đèn đá turquoise, hầm đèn đá onyx, hầm đèn đá jasper, hầm đèn đá agate, hầm đèn đá coral, hầm đèn đá amber, hầm đèn đá moonstone, hầm đèn đá sunstone, hầm đèn đá labradorite, hầm đèn đá obsidian, hầm đèn đá fluorite, hầm đèn đá pyrite, hầm đèn đá hematite, hầm đèn đá magnetite, hầm đèn đá chalcedony, hầm đèn đá quartz, hầm đèn đá feldspar, hầm đèn đá mica, hầm đèn đá talc, hầm đèn đá graphite, hầm đèn đá diamond, hầm đèn đá emerald, hầm đèn đá sapphire, hầm đèn đá ruby, hầm đèn đá topaz, hầm đèn đá amethyst, hầm đèn đá peridot, hầm đèn đá citrine, hầm đèn đá garnet, hầm đèn đá aquamarine, hầm đèn đá opal, hầm đèn đá turquoise, hầm đèn đá onyx, hầm đèn đá jasper, hầm đèn đá agate, hầm đèn đá coral, hầm đèn đá amber, hầm đèn đá moonstone, hầm đèn đá sunstone, hầm đèn đá labradorite, hầm đèn đá obsidian, hầm đèn đá fluorite, hầm đèn đá pyrite, hầm đèn đá hematite, hầm đèn đá magnetite, hầm đèn đá chalcedony, hầm đèn đá quartz, hầm đèn đá feldspar, hầm đèn đá mica, hầm đèn đá talc, hầm đèn đá graphite, hầm đèn đá diamond, hầm đèn đá emerald, hầm đèn đá sapphire, hầm đèn đá ruby, hầm đèn đá topaz, hầm đèn đá amethyst, hầm đèn đá peridot, hầm đèn đá citrine, hầm đèn đá garnet, hầm đèn đá aquamarine, hầm đèn đá opal, hầm đèn đá turquoise, hầm đèn đá onyx, hầm đèn đá jasper, hầm đèn đá agate, hầm đèn đá coral, hầm đèn đá amber, hầm đèn đá moonstone, hầm đèn đá sunstone, hầm đèn đá labradorite, hầm đèn đá obsidian, hầm đèn đá fluorite, hầm đèn đá pyrite, hầm đèn đá hematite, hầm đèn đá magnetite, hầm đèn đá chalcedony, hầm đèn đá quartz, hầm đèn đá feldspar, hầm đèn đá mica, hầm đèn đá talc, hầm đèn đá graphite, hầm đèn đá diamond, hầm đèn đá emerald, hầm đèn đá sapphire, hầm đèn đá ruby, hầm đèn đá topaz, hầm đèn đá amethyst, hầm đèn đá peridot, hầm đèn đá citrine, hầm đèn đá garnet, hầm đèn đá aquamarine, hầm đèn đá opal, hầm đèn đá turquoise, hầm đèn đá onyx, hầm đèn đá jasper, hầm đèn đá agate, hầm đèn đá coral, hầm đèn đá amber, hầm đèn đá moonstone, hầm đèn đá sunstone, hầm đèn đá labradorite, hầm đèn đá obsidian, hầm đèn đá fluorite, hầm đèn đá pyrite, hầm đèn đá hematite, hầm đèn đá magnetite, hầm đèn đá chalcedony, hầm đèn đá quartz, hầm đèn đá feldspar, hầm đèn đá mica, hầm đèn đá talc, hầm đèn đá graphite, hầm đèn đá diamond, hầm đèn đá emerald, hầm đèn đá sapphire, hầm đèn đá ruby, hầm đèn đá topaz, hầm đèn đá amethyst, hầm đèn đá peridot, hầm đèn đá citrine, hầm đèn đá garnet, hầm đèn đá aquamarine, hầm đèn đá opal, hầm đèn đá turquoise, hầm đèn đá onyx, hầm đèn đá jasper, hầm đèn đá agate, hầm đèn đá coral, hầm đèn đá amber, hầm đèn đá moonstone, hầm đèn đá sunstone, hầm đèn đá labradorite, hầm đèn đá obsidian, hầm đèn đá fluorite, hầm đèn đá pyrite, hầm đèn đá hematite, hầm đèn đá magnetite, hầm đèn đá chalcedony, hầm đèn đá quartz, hầm đèn đá feldspar, hầm đèn đá mica, hầm đèn đá talc, hầm đèn đá graphite, hầm đèn đá diamond, hầm đèn đá emerald, hầm đèn đá sapphire, hầm đèn đá ruby, hầm đèn đá topaz, hầm đèn đá amethyst, hầm đèn đá peridot, hầm đèn đá citrine, hầm đèn đá garnet, hầm đèn đá aquamarine, hầm đèn đá opal, hầm đèn đá turquoise, hầm đèn đá onyx, hầm đèn đá jasper, hầm đèn đá agate, hầm đèn đá coral, hầm đèn đá amber, hầm đèn đá moonstone, hầm đèn đá sunstone, hầm đèn đá labradorite, hầm đèn đá obsidian, hầm đèn đá fluorite, hầm đèn đá pyrite, hầm đèn đá hematite, hầm đèn đá magnetite, hầm đèn đá chalcedony, hầm đèn đá quartz, hầm đèn đá feldspar, hầm đèn đá mica, hầm đèn đá talc, hầm đèn đá graphite, hầm đèn đá diamond, hầm đèn đá emerald, hầm đèn đá sapphire, hầm đèn đá ruby, hầm đèn đá topaz, hầm đèn đá amethyst, hầm đèn đá peridot, hầm đèn đá citrine, hầm đèn đá garnet, hầm đèn đá aquamarine, hầm đèn đá opal, hầm đèn đá turquoise, hầm đèn đá onyx, hầm đèn đá jasper, hầm đèn đá agate, hầm đèn đá coral, hầm đèn đá amber, hầm đèn đá moonstone, hầm đèn đá sunstone, hầm đèn đá labradorite, hầm đèn đá obsidian, hầm đèn đá fluorite, hầm đèn đá pyrite, hầm đèn đá hematite, hầm đèn đá magnetite, hầm đèn đá chalcedony, hầm đèn đá quartz, hầm đèn đá feldspar, hầm đèn đá mica, hầm đèn đá talc, hầm đèn đá graphite, hầm đèn đá diamond, hầm đèn đá emerald, hầm đèn đá sapphire, hầm đèn đá ruby, hầm đèn đá topaz, hầm đèn đá amethyst, hầm đèn đá peridot, hầm đèn đá citrine, hầm đèn đá garnet, hầm đèn đá aquamarine, hầm đèn đá opal, hầm đèn đá turquoise, hầm đèn đá onyx, hầm đèn đá jasper, hầm đèn đá agate, hầm đèn đá coral, hầm đèn đá amber, hầm đèn đá moonstone, hầm đèn đá sunstone, hầm đèn đá labradorite, hầm đèn đá obsidian, hầm đèn đá fluorite, hầm đèn đá pyrite, hầm đèn đá hematite, hầm đèn đá magnetite, hầm đèn đá chalcedony, hầm đèn đá quartz, hầm đèn đá feldspar, hầm đèn đá mica, hầm đèn đá talc, hầm đèn đá graphite, hầm đèn đá diamond, hầm đèn đá emerald, hầm đèn đá sapphire, hầm đèn đá ruby, hầm đèn đá topaz, hầm đèn đá amethyst, hầm đèn đá peridot, hầm đèn đá citrine, hầm đèn đá garnet, hầm đèn đá aquamarine, hầm đèn đá opal, hầm đèn đá turquoise, hầm đèn đá onyx, hầm đèn đá jasper, hầm đèn đá agate, hầm đèn đá coral, hầm đèn đá amber, hầm đèn đá moonstone, hầm đèn đá sunstone, hầm đèn đá labradorite, hầm đèn đá obsidian, hầm đèn đá fluorite

Đánh giá : 4.4 /1373