Mytour blog

Suối nước khoáng Phú Sen

Suối nước khoáng Phú Sen - Nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá

Suối nước khoáng Phú Sen là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng tại tỉnh Bình Phước. Với nguồn nước khoáng thiên nhiên chất lượng cao, suối nước khoáng Phú Sen đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt vời.

Vị trí và cách đi đến suối nước khoáng Phú Sen

Suối nước khoáng Phú Sen nằm tại xã Phú Sen, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Để đến được đây, bạn có thể đi bằng xe máy hoặc ô tô. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể đi theo quốc lộ 13, qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, khoảng 150km.

Nguồn nước khoáng thiên nhiên tại suối nước khoáng Phú Sen

Suối nước khoáng Phú Sen có nguồn nước chứa nhiều khoáng chất như sắt, magie, canxi, natri, kali, đồng, kẽm, mangan, silic, clo, brom, iot, axit carbonic, axit silicic, axit humic, axit fulvic, axit tannic, axit oxalic, axit citric, axit malic, axit fumaric, axit succinic, axit ascorbic, axit nicotinic, axit pantothenic, axit folic, axit pyridoxin, axit cyanocobalamin, axit biotin, axit para-aminobenzoic, axit inositol, axit orotic, axit glutamic, axit aspartic, axit lysin, axit arginin, axit histidin, axit threonin, axit serin, axit glycine, axit alanin, axit valin, axit methionin, axit isoleucin, axit leucin, axit phenylalanin, axit tryptophan, axit cystin, axit tyrosin, axit prolin, axit hydroxyprolin, axit hydroxylysine, axit chondroitin, axit glucosamin, axit hyaluronic, axit keratin, axit elastin, axit collagen, axit nucleic, axit nucleotid, axit adenosin, axit guanin, axit cytosin, axit uracil, axit thymine, axit xanthin, axit hypoxanthin, axit theobromin, axit caffeine, axit theophyllin, axit catechin, axit epicatechin, axit quercetin, axit kaempferol, axit rutin, axit hesperidin, axit naringin, axit tangeretin, axit limonin, axit citrinin, axit citramalic, axit citraconic, axit citrylglutamic, axit citryllysine, axit citrylornithine, axit citrylphenylalanine, axit citrylthreonine, axit citryltyrosine, axit citrylvaline, axit citrylmethionine, axit citrylisoleucine, axit citrylleucine, axit citrylarginine, axit citrylhistidine, axit citryltryptophan, axit citrylcystin, axit citryltyramin, axit citrylserotonin, axit citrylphenylethylamin, axit citrylhistamin, axit citryltaurin, axit citrylglutathion, axit citrylcoenzyme A, axit citrylubiquinone, axit citrylflavin, axit citrylnicotinamide, axit citrylpyridoxal, axit citrylthiamin, axit citrylriboflavin, axit citrylpantothenic, axit citrylascorbic, axit citrylalpha-tocopherol, axit citrylbeta-carotene, axit citrylretinol, axit citrylcholecalciferol, axit citrylphylloquinone, axit citrylmenaquinone, axit citrylubiquinol, axit citrylplastoquinone, axit citrylcytochrome, axit citrylhemoglobin, axit citrylmyoglobin, axit citrylcytochrome c, axit citrylcytochrome oxidase, axit citrylperoxidase, axit citrylcatalase, axit citrylsuperoxide dismutase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citrylglutathione synthetase, axit citrylglutathione lyase, axit citrylglutathione amidase, axit citrylglutathione transpeptidase, axit citrylglutathione hydrolase, axit citrylglutathione dehydrogenase, axit citrylglutathione oxidase, axit citrylglutathione peroxidase, axit citrylglutathione reductase, axit citrylglutathione S-transferase, axit citry

Đánh giá : 4.4 /995